Hrvatski restauratorski zavod: natječaj za tri radna mjesta

NATJEČAJ
za zasnivanje radnog odnosa

za potrebe provedbe projekta sufinanciranog iz sredstava Europske unije pod nazivom „Claustra+“, u okviru programa Europske unije Interreg V-A Slovenija Hrvatska (2014.-2020.), na sljedećim radnim mjestima:

1. KONZERVATOR ARHEOLOG – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kopnenu arheologiju, sjedište Juršići, Služba za arheološku baštinu, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od dvadeset mjeseci, mjesto rada Juršići.

2. KONZERVATOR-RESTAURATOR – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamenu plastiku, Služba za nepokretnu baštinu, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Rijeka.

3. REFERENT ZA POMOĆNE POSLOVE – 1 izvršitelj (m/ž) u Službi za arheološku baštinu, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom u trajanju od dvadeset mjeseci, mjesto rada Rijeka.

UVJETI:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1: 
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07 i 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), dipl. arheolog, stručno zvanje konzervatora arheologa, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, vozačka dozvola “B” kategorije, znanje jednog stranog svjetskog jezika.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2: 
Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, broj: 123/03, 198/03, 105/03, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) odgovarajuće struke, stručno zvanje konzervatora-restauratora, znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta, znanje jednog stranog svjetskog jezika, vozačka dozvola „B“ kategorije.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3: 
SSS, vozačka dozvola „B“ kategorije.

UVJETI – profil izvršitelja:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2: 
Izgrađen osjećaj odgovornosti, sposobnost prezentacije, komunikacijske sposobnosti, spremnost na suradnju, organiziranost, pedantnost, savjesnost, izgrađene radne navike, interes za usavršavanje i prenošenje znanja, identifikacija s kolektivom.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3: 
Sistematičnost, organiziranost, pedantnost i savjesnost, izgrađen osjećaj odgovornosti, izgrađene radne navike, izražene komunikacijske sposobnosti, povišena tolerancija na stres, spremnost na suradnju, identifikacija s kolektivom.

Kratak opis poslova:
Za radno mjesto pod rednim brojem 1: 
Sudjelovanje i samostalno vođenje arheoloških istraživanja; izrađivanje terenske dokumentacije; izrađivanje arheološke dokumentacije; izrađivanje ponudbene dokumentacije za arheološka istraživanja (ponude, troškovnici i planovi radova); obrađivanje postojeće građe i publikacija te drugo prema potrebi.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2: 
Istraživanje likovnih i tehničkih značajki, slojevitosti i ugroženosti umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja; preventivno i kurativno konzerviranje i restauriranje umjetničkih djela i drugih objekata od kulturnog i povijesnog značenja uz primjenu arhivskih i literarnih izvora i namjenskih ekspertiza; izrađivanje tehničke dokumentacije stanja i ugroženosti objekta prije zahvata, troškovničke, programske i izvedbene evidencije, tehnološke dokumentacije i evidencije korištenja materijalnih resursa; kroz konzultacije i nadzor sudjelovanje u praćenju izvođenja konzervatorsko-restauratorskih radova i drugo prema potrebi.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3: 
Obavljanje pomoćnih fizičkih poslova prilikom realizacije zaštitnih programa uglavnom na terenu: radovi na skeli, zidarski radovi, montaža i demontaža skele i dr.; pružanje tehničke pomoći pri montaži i demontaži umjetnina i pripadajućih elemenata; po potrebi sudjelovanje u tehničkoj pripremi konzervatorsko-restauratorskih radova i istraživanjima na terenu; po potrebi sudjelovanje u pripremi umjetnina i materijala za transport; vođenje evidencije o svom radu; podnošenje prigodnih izvještaja i drugo prema potrebi.

Za radno mjesto pod rednim brojem 1 i 2 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:

  • državljanstva – presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
  • stečene stručne spreme – presliku diplome / potvrde o završenom studiju / svjedodžbe; strane diplome/svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj,
  • položenog stručnog ispita:

– za radno mjesto pod rednim brojem 1 preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator arheolog,
– za radno mjesto pod rednim brojem 2 preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu za temeljno stručno zvanje konzervator-restaurator,

  • radnog iskustva – preslika elektroničkog zapisa ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
  • posjedovanja vozačke dozvole – presliku vozačke dozvole,

Za radno mjesto pod rednim brojem 3 uz pisanu prijavu za natječaj kandidat treba priložiti životopis, a za dokazivanje uvjeta:

  • državljanstva – presliku važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice, domovnice ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
  • stečene stručne spreme – presliku svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju; strane svjedodžbe moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj.
  • posjedovanja vozačke dozvole – presliku vozačke dozvole.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornike.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema propisima koji se reguliraju sukladno:

– Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja RH:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//POPIS
%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPOŠLJAVANJU.pdf

– Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o priznatom statusu.

– Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na Javni natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Izabrani kandidati pozvat će se radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na obavljanje liječničkog pregleda. Neodazivanje na poziv smatra se odustajanjem od zasnivanja radnog odnosa, a u tom slučaju će se radni odnos zasnovati sa sljedećim najviše rangiranim kandidatom. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Hrvatski restauratorski zavod.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se u Narodnim novinama, internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Ministarstva kulture RH i internetskoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja objavljivat će se na internetskoj stranici www.h-r-z.hr.

S kandidatima prijavljenim na javni natječaj provest će se intervju i /ili pisana provjera znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. Za dokazivanje uvjeta – „Profil izvršitelja“ moguće je psihologijsko testiranje.

Kandidati će o mjestu, vremenu i sadržaju provedbe intervjua / provjere znanja i testiranja biti obaviješteni na internetskoj stranici www.h-r-z.hr pet dana prije održavanja.

Ako kandidat ne pristupi intervju / provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“.
Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu Hrvatski restauratorski zavod, Nike Grškovića 23, Zagreb
Potpunom i pravodobnom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u u javnom natječaju, te je dostavljena na propisani način neposredno ili poštom s naznakom „NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO“ i nazivom radnog mjesta. 

Kandidat koji ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, biti će o tome obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Svi kandidati prijavljeni na natječaj biti će na isti način i u istom roku obaviješteni o rezultatima natječaja.

Rok prijave na natječaj je 3. 4. 2018. godine.

Imate mišljenje? Iskažite ga!
Loading...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More