EPK Rijeka 2020: Natječaj za direktora Sektora za komunikacije i marketing

Trgovačko društvo RIJEKA 2020 d.o.o. dana 18. siječnja 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto: Direktor Sektora za komunikacije i marketing1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme

Rok prijave: 8. veljače 2018.

Opis poslova
Direktor Sektora za komunikacije i marketing kreira i provodi komunikacijske i marketinške strategije te upravlja imidžom projekta „Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture“, što uključuje: korporativno komuniciranje, oglašavanje i promociju u zemlji i inozemstvu, digitalne kanale (web, društvene mreže i drugo), promotivna događanja, odnose s medijima i javnošću, poslove vezane uz razvoj publike, suradnju s korporativnim partnerima i sponzorima, prodaju programa i drugih povezanih roba i usluga. Direktor sektora organizira i upravlja Sektorom za komunikacije i marketing, uključivši planiranje i praćenje godišnjih i višegodišnjih planova rada i razvoja u djelokrugu sektora, upravljanje timom zaposlenika i vanjskih suradnika, upravljanje poslovima nabave i proračunom Sektora te druge slične poslove.

Detaljan opis poslova za radno mjesto Direktora Sektora za komunikacije i marketing kao i opis poslova iz djelokruga Sektora za komunikacije i marketingdostupan je u prilogu natječaja.

Natječaj se raspisuje zbog upražnjenog radnog mjesta.

Uvjeti
• VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i visoka stručna sprema koju je radnik stekao sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 105/04, 174/04, 2/07 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15)
• najmanje 4 godine radnog iskustva na sličnim poslovima,
• poznavanje aktualnih svjetskih trendova u području komunikacija i marketinga,
• poznavanje rada na računalu,
• stručne, radne i organizacijske sposobnosti,
• komunikacijske vještine,
• aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
• aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijava
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
2. dokaz o ukupnom trajanju radnog iskustva od najmanje 4 godine (ispis elektroničkog zapisa podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a ako je kandidat strani državljanin drugi jednakovrijedan dokaz) ili drugi dokument iz kojeg je razvidno trajanje radnog iskustva (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca, odluke o imenovanju ili rasporedu na radno mjesto i slično);
3. dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na sličnim poslovima u ukupnom trajanju od najmanje 4 godine, koji sadrži vrstu poslova koje je kandidat obavljao i razdoblje u kojem je obavljao te poslove (preslika ugovora o radu, rješenja ili potvrde poslodavca, odluke o imenovanju ili rasporedu na radno mjesto i slično), a koje je evidentirano u dokazu o ukupnom radnom stažu;
4. dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
5. ukoliko je kandidat strani državljanin, dokaz o aktivnom znanju hrvatskog jezika u govoru i pismu (preslika potvrde, certifikata, uvjerenja, diplome ili druge slične dokumentacije);
6. preslika osobne iskaznice ili putovnice, odnosno druge javne isprave kojom se može dokazati državljanstvo;
7. životopis iz kojeg je vidljivo da kandidat zadovoljava uvjete natječaja;
8. motivacijsko pismo (do 6000 znakova).

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 5 priloga.

Podnošenje prijave
Prijave na natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s ispisanom adresom primatelja i navedenom naznakom: „Natječaj za Direktora Sektora za komunikacije i marketing – ne otvarati“, isključivo poštanskom pošiljkom na adresu: Rijeka 2020 d.o.o., Delta 5, 2. kat, HR-51000 Rijeka.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 21 dana od dana javne objave natječaja odnosno najkasnije do 8. veljače 2018. godine.

Cjelovit tekst natječaja, opis prijavne dokumentacije, te ostale odredbe i napomene nalaze se na POVEZNICI.

Prilozi uz natječaj:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More